Home

Zach?camy do polubienia nas na Facebooku


 

Jestem mistrzem bioenergoterapii. Funkcjonujemy na naszym rynku ju? ponad 15 lat. Temat zdrowia zawsze by? dla nas bardzo aktualny, a szczeglnie w naszych czasach, kiedy to wszystko bardzo szybko si? zmienia. Bardzo szybkie tempo ?ycia, wyja?owione jedzenie, brak ruchu w naszym codziennym ?yciu, ci?g?y stres, a tak?e brak zrozumienia, kim tak naprawd? jest cz?owiek (najwy?sza forma inteligencji zwierz?cej), doprowadzi?o do tego,?e zaczynamy coraz cz??ciej zapada? na tak zwane choroby cywilizacyjne, chocia? s?u?ba zdrowia otrzymuje coraz wi?cej pieni?dzy, dro?sze i doskonalsze urz?dzenia medyczne, ale chorb przybywa, i ludzie zaczynaj? szuka? alternatywnych metod leczenia. Jedn? z takich form,  jest medycyna wschodu, ktra wykorzystuje znajomo?? procesw zachodz?cych na poziomie najmniejszej naszej cz?steczki, komrki z ktrej sk?adaj? si? nasze narz?dy, gruczo?y, systemy biologiczne, i w konsekwencji ca?y ORGANIZM, ktry posiada wszystkie systemy naprawcze.

 

Jest to pot??ny samoreguluj?cy si? mechanizm ,ktry potrzebuje wsparcia z naszej strony, a nie ingerencji w podstawowe procesy, ktre zachodz? na poziomie komrkowym. To znaczy, wibracje (czyli informacje przenosz?ce z j?dra komrkowego do poszczeglnych miejsc naszego organizmu), ktre od zarania dziejw cz?owiek pobiera? z po?ywienia, ktre to zawsze by?o jednoczesnym uzupe?nieniem w brakuj?ce sk?adniki a to znaczy lekiem. A tym samym, podnosi system immunologiczny,daj?c mo?liwo?? zachowa? tak wa?n? rwnowag? mi?dzy ING i JANG, zachowuj?c po??dane zdrowie.

 

Nasze dzia?ania, polegaj? na tym, ?e mamy odpowiednie urz?dzenie DIACOM, w ktre zosta?y wprowadzone wibracje 40 000 patogenw, dzi?ki czemu, jeste?my w stanie, dok?adnie zlokalizowa? najs?absze miejsce, naszego organizmu lub z powodu niedoborw lub na skutek szkodliwego dzia?ania paso?ytw (co jest plag? wsp?czesnego cz?owieka). Posiadamy jeszcze inne metody diagnostyczne, ktre pomagaj? nam bezb??dnie ustali? przyczyn? pogarszaj?cego si? stanu i zaradzi? w sposb w?a?ciwy, likwiduj?c przyczyn? zaburzenia. Stosujemy do tego celu rwnie? preparaty oparte na recepturach staro?ytnej medycyny chi?skiej, ktre posiadaj? parametry zbli?one do naszych komrek ludzkich (atest GMP) i bior?c pod uwag? zapotrzebowanie organizmu na pewne sk?adniki wobec pory dnia (biorytmy), pomagamy wrci? na ?cie?k? zdrowia, ale tym procesem steruje sam organizm.

 

JESTE? ZAINTERESOWANY? ZADZWO?: 724-200-045

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free domain hosting no ads celebrity list Valid XHTML and CSS.